Stosowanie zróżnicowanych wartości w procesie kanonicznym i cywilnym

Katarína Šangalová

Abstrakt


Prawo procesowe kanoniczne i cywilne są środkami aplikacji prawa material­nego, z tym że na podstawie odmiennych wartości. W sprawie cywilnej podmiot prawa jest podporządkowany prawu wartości, w którym odzwierciedlane są war­tości społeczeństwa i ustawodawcy, ale nie zawsze są one identyczne z wartościami tego podmiotu. Natomiast prawo kanoniczne odzwierciedlające prawo Boże nie jest i nie powinno być podporządkowane potrzebom społeczeństwa, ale powinno stać na straży Bożej prawdy. Podmioty prawa kanonicznego powinny podejmować czyn­no­ści na podstawie tych samych wartości. W konsekwencji w prawie kanonicznym nie mogą istnieć sprzeczne wartości, a celem powinno być poznanie prawdy i zba­wienie dusz. Poprzez analizę wartości, jak też ich stosowanie w prawie cywilnym i kanonicznym, należy ukazać specyfikę i rozbieżność systemów prawnych, a także konsekwencje dla adresatów normy prawnej.


Słowa kluczowe


zbawienie dusz; sprawiedliwość; sąd; sędzia; prawda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anzenbacher, Arno. 1990. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Benedikt XVI. 2007. „Príhovor Benedikta XVI k Apoštolskému súdu Rímskej rote.” Tribunál 1:2.

Beneš, Jozef. 2011. “Morální jistota v právu z pohledu morální teologie.” Adnotatio Iurisprudentiae 30:969-975. http://cic.biskupstvi.cz/adnotatio.php [dostęp: 05.06.2015].

Brinkmann, Johannes. 1973. “Konflikt, Konfliktregulierung und Recht.” Soziale Welt 24, nr 1:79-93.

Bröstl, Alexander, Gabriela Dobrovičová, i Imrich Kanárik. 2013. Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.

Castillo Lara, Rosalio. J. 1988. „La difesa dei diritti nell´ordinamento canonico.” W Il diritto alla difesa nell´ordinamento canonico. Atti del XIX congresso canonistico, Gallipoli – settembre 1987. XII. Cittá del Vaticano.

Feduš, Marián. 2010. “Profesijné kvality sudcu. Profesní kvality soudce.” Adnotatio Iurisprudentiae 27:693-694. http://cic.biskupstvi.cz/adnotatio.php [dostęp: 06.05.2015].

Górecki, Edward. 1993. Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II, část I. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o.

Grocholewski, Zenon. 2005. “Špecifiká práva katolíckej cirkvi.” Tribunál 1:4-8.

Hartl, Pavel, i Helene Hartlová. 2000. Psychologický slovník. Praha: Portál.

Hayes, Nicky. 2003. Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

Harvánek, Jaromír a kolektív. 2013. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.

Herranz, Julián. 2012. “Proč vlastně cirkevní právo?.” Adnotatio Iurisprudentiae 36:294. http://cic.biskupstvi.cz/adnotatio.php [dostęp: 08.05.2015].

Hess, Burkhard. 2011. Zivilprozessrecht. Wyd. 30. München: C.H. Beck.

Holländer, Pavel. 2006. Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.

Hrdina, Antonín. 2002. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia.

Hrdina, Ignác Antonín, i Zdeněk Masopust. 2011. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha: Leges.

Krukowski, Józef. 2013. “Právo Európskej únie a kresťanské hodnoty.” W Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve, red. Daniel Krošlák, i Michaela Moravčíková, 175-186. Praha: Nakladatelství Leges.

Nemec, Matúš. 2006. Základy kánonického práva. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava–Trnava: Ira Edition.

Pompedda, Mario F. 2004. “Ľudský, odborný a ekleziálny profil cirkevného sudcu.” Tribunál 2:4-10.

Prusák, Jozef. 1995. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Romanko, Agnieszka. 2015. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Lublin, mps w Bibliotece KUL.

Sitarz, Mirosław. 2013. “Základné princípy vzt’ahu cirkev – štát v sociálnej náuke cirkvi.” W Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve, red. Daniel Krošlák, i Michaela Moravčíková, 187-196. Praha: Nakladatelství Leges.

Sobek, Tomáš. 2010. Nemorální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Štajgr, František. 1959. Učebnica občianskeho procesného práva. II. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta.

Večeřa, Miloš a kolektív. 2011. Teória práva. Wyd. 4. Bratislava: Eurokódex, s.r.o.

Winterová, Alena i in. 2006. Civilní právo procesní. Wyd. 4. Praha: Linde Praha, a.s.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa