Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych. Regulacje normatywne a trudności praktyczne

Jerzy Nikołajew

Abstrakt


Prawo osób pozbawionych wolności do korzystania przez nich z wyżywienia przy­gotowanego według norm religijnych to uprawnienie wynikające z przepisów międzynarodowych i uregulowań krajowych, w tym Konstytucji. Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie obowiązek realizacji postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 9), jednak kazus Jakóbskiego ujaw­nił nieprawidłowości działania państwa polskiego ograniczającego możliwość ko­rzys­tania z diety religijnej w więzieniu. Także przepisy ustawowe oraz akty wyko­nawcze w tym zakresie nie są dostosowane do tego, żeby realizacja tego upraw­nienia nie napotykała na obiektywne trudności. Na tego rodzaju trudności zwraca się też uwagę w skargach osadzonych składanych do organów krajowych w trybie przewidzianym prawem wewnętrznym. Poza tym potrzeba uregulowania tych kwestii wpłynie też na poprawę funkcjonowania personelu więziennego zobowiązanego do zapewnienia skazanym odpowiednich standardów żywieniowych i wyznaniowych.


Słowa kluczowe


wolność sumienia i religii; prawo do wyżywienia religijnego; skazani i tymczasowo aresztowani

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbkiewicz, Krzysztof. 2013. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołda, Zbigniew, i Kazimierz Postulski. 2007. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Wolters Kluwer.

Kucharska, Agata, Małgorzata Gronau, Bożena Sicińska, Ewa Michota-Katulska, i Marta Zegan. 2013. „Ocena realizacji zaleceń żywieniowych dla osadzonych na przykładzie wybranego aresztu śledczego.” Problems High Epidemiological 94(4): 807-814.

Kuć, Małgorzata, i Małgorzata Gałązka. 2009. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kwiatkowski, Michał. 2011. „Dieta „religijna” – efekt Jakóbskiego.” Forum Penitencjarne 10:31.

Lasocik, Zbigniew. 1993. Praktyki religijne więźniów. Warszawa: PWN.

Lelental, Stefan. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Łupińska, Aneta. 2015a. „Diety wyznaniowe od kuchni.” Forum Penitencjarne 4:7.

Łupińska, Aneta. 2015b. „Diety wyznaniowe w Europie.” Forum Penitencjarne 6:11-12.

Łupińska, Aneta. 2015c. „Diety wyznaniowe tak, ale….” Forum Penitencjarne 6:2-13.

Nikołajew, Jerzy. 2012. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nikołajew, Jerzy. 2014. „Granice uzewnętrzniania religii przez skazanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 84:66-86.

Nikołajew, Jerzy. 2015a. „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności.” Forum Penitencjarne 4:37.

Nikołajew, Jerzy. 2015b. „Wolność sumienia i religii z perspektywy skarg osób pozbawionych wolności w Polsce.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawe i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, i Konrad Walczuk, 211-249. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Pawela, Stanisław. 2007. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Postulski, Kazimierz. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Potulski, Jacek. 2015. „Komentarz do art. 109.” W Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski, 292-295. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pszczyński, Mateusz. 2015. „Prawo osadzonych do wyżywienia przygotowanego według reguł religijnych.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, i Konrad Walczuk, 81-99. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Szlęzak-Kawa, Elżbieta. 2015. „Diety religijne i kulturowe.” Forum Penitencjarne 6:14-15.

„Żeby dieta była dietą. Rozmowa Anety Łupińskiej z ppłk. Markiem Cieślikiem, zastępcą dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego.” 2015. Forum Penitencjarne 6:13-14.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa