Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie przestępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży w prawie polskim

Paweł Głuchowski

Abstrakt


Nauka Kościoła katolickiego wskazuje na bezwzględną ochronę życia poczętego. W artykule omówiono zagadnienia związane z karą ekskomuniki za dokonanie aborcji oraz relacją norm prawa kościelnego do przepisów obowiązujących w Polsce. Wskazano kwestie związane z możliwością dokonania aborcji wobec bezwzględnego zakazu jej dokonania na gruncie prawa kościelnego. Ponadto poruszono również kwestię obowiązków lekarza wobec zaistnienia przesłanek do przeprowadzenia le­galnej aborcji oraz wskazanie na prawa, jakie mu w związku z tym przysługują.


Słowa kluczowe


dopuszczalność; ochrona życia; przerywanie ciąży; godność; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelini, Fiorenzo. 1990. Quel soffio sulla creta. Roma: Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.

Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1311-1399.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Budyn-Kulik, Magdalena. 2014a. „Komentarz do art. 152 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367345. Warszawa.

Budyn-Kulik, Magdalena. 2014b. „Komentarz do art. 153 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367346. Warszawa.

Giezek, Jacek Wojciech. 2014. „Komentarz do art. 153 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. Jacek W. Giezek, LEX 168285. Warszawa.

Grześkowiak, Alicja. 1994. Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991. Szczecin: Ottonianum.

Jaros, Paweł. 2009. „Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem.” W Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, red. Bogdan Chazan, i Witold Simon, 15-22. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.

Jan Paweł II. 2000. „Przemówienie do uczestników sesji upamiętniającej pięciolecie encykliki Evangelium vitae.” L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 21, nr 4:40-42.

Kalinowski, Mirosław. 2010. „Kościół i rodzina wobec problemu aborcji.” W Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, red. Marian Z. Stepulak, 43-62. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krajewski, Radosław. 2004. Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka. Studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Krokos, Jan. 1994. Argumenty za aborcją?. Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików MAG.

Myrcha, Marian. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 18, nr 3-4:141-205.

Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:44-78.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pietrzykowski, Tomasz. 2007. Spór o aborcję. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Syryjczyk, Jerzy. 1985. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczęsny-Jerzyna, Aleksandra. 2011. Glosa do wyroku SN z dnia 27 września 2010 r., V KK/34/10. Teza nr 5 LEX 134966.

Szwarczyk, Maciej. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks Karny. Komentarz, red. Tadeusz Bojarski, wyd. 6, 358-404. Warszawa: LexisNexis.

Tołłoczko, Tadeusz. 2005. „Ius est qoud ius tum est – prawem jest to, co prawe. Spojrzenie klinicysty.” W Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii, 73-90. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa