Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym

Anna Darnowska

Abstrakt


Zbieg przestępstw w prawie karnym kanonicznym oraz polskim prawie karnym traktowany jest w sposób równoważny. Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w pra­wie karnym kanonicznym opiera się na zasadzie kumulacji kar za prze­stępstwa, od której możliwe jest fakultatywne złagodzenie sumy kar ze względu na ich wielkość. Możliwość zmniejszania skumulowanych kar jest wyłącznie w zakre­sie ferendae sententiae. Polskie prawo karne wymiar kary przy zbiegu przestępstw określa mianem kary łącznej. Jest ona syntezą wszystkich kar za przestępstwa pozostające w zbiegu i wymierzeniem jednolitej kary łącznej w ramach prze­widzianych przez ustawodawcę.


Słowa kluczowe


kara łączna; kumulacja kar; zbieg przestępstw; suma kar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew, Igor. 1989. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Bernal Pascual, José. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1012. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Buchała, Kazimierz. 1989. Prawo karne materialne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kala, Dariusz. 2003. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kalitowski, Michał. 1989. „Problematyka kary łącznej w nowym kodeksie karnym na tle obowiązujących praw i doktryn.” Nowe Prawo 10:1492-1501.

Kalitowski, Michał, Zbigniew Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, i Andrzej Wąsek. 1999. Kodeks karny. Komentarz. T. 2. Gdańsk: „Info-Trade”–„Arche”.

Kostarczyk-Gryszka, Janina. 1968. „Problem granic realnego zbiegu przestępstw.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 37:7-28.

Krukowski, Józef. 1987. „Sankcje w Kościele.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, 113-280. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kurczyński, Piotr. 1938. De natura et observatia poena rum lataesententiae. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Miziński, Artur. 2007. „Ochrona praw oskarżonego w Kościele w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych 47, z. 1:123-142.

Myrcha, Marian. 1960. Prawo Karne. T. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Roberti, Francesco. 1938. De delictis et poenis. Vol. I, pars 2. Romae: Institutum Utriusque Iuris.

Surkont, Mirosław. 2001. Prawo karne. Bydgoszcz–Gdynia: „Branta”.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szewczyk, Maciej. 1982. „Wymiar kary łącznej.” Nowe Prawo 3-4:79-84.

Śliwiński, Stanisław. 1946. Prawo karne. Warszawa: Sekcja Wydawnicza Towarzystwa Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Warylewski, Jarosław. 2009. Prawo karne, część ogólna. Warszawa: LexisNexis Polska.

Wójcik, Walenty, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 4. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa