Wybrane aspekty posłannictwa wiernych świeckich według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Justyna Krzywkowska

Abstrakt


Wierny to ten, który przez chrzest został włączony do wspólnoty Kościoła. W aspekcie prawnym chrzest oznacza nabycie praw i zaciągnięcie zobowiązań wła­ściwych chrześcijanom. Prawa te i obowiązki zostały określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Osobowości prawnej nabytej w Kościele, ze względu na jej charakter sakramentalny, nie można utracić ani jej znieść. Świeccy, odznaczający się odpowiednią wiedzą i nieposzlakowaną opinią mogą być do­puszczeni do pełnie­nia niektórych urzędów i zadań kościelnych. Na tego rodzaju udział Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie zezwalał, rezerwując całą władzę jurysdykcji dla du­chownych. Wpływ na dopuszczenie wiernych świeckich do kościelnej władzy jurys­dykcyjnej miały postanowienia Soboru Watykańskiego II wyrażone przede wszyst­kim w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gen­tium oraz Dekrecie o apo­stolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. Przepisy zezwalają wiernym świec­kim – zarówno mężczyznom, jak i kobietom – na pełnienie wielu funkcji sądowych. Ponadto katolicy świeccy wchodzą w skład rad dusz­pasterskich (diecezjalnych i pa­rafialnych), mogą brać udział w synodach diecez­jalnych. Z powodu braku duszpa­sterzy, jeśli tego domaga się konieczność, również wierni świeccy mogą przewodni­czyć modlitwom liturgicznym, udzielać sakramentu chrztu św. i Komunii św. Ob­serwuje się współcześnie rozwój ruchów i stowarzyszeń o charakterze religijnym, które realizują wiele inicjatyw w spo­łeczności lokalnej. Coraz częściej misja świec­kich w Kościele jest dostrzegana i uznawana.


Słowa kluczowe


wierny świecki; zdolność kanoniczna; prawa i obowiązki w Kościele; urzędy kościelne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartczak, Adam. 2012. „Udział wiernych świeckich w sądownictwie kościelnym.” Prawo i Kościół 4:47-62.

Górecki, Edward. 2014. „Niektóre uwarunkowania owocności duszpasterskiej w parafii według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II w świetle Evangelii gaudium papieża Franciszka. Refleksje kanoniczno-pastoralne.” W Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, i Henryk Stawniak, 385-395. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jan Paweł II. 2015. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. Janusz Nagórny, Krzysztof Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Kacprzyk, Wiesław. 2008. Prawo do prywatności w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Studium prawnoporównawcze. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef, red. 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny. Poznań: Pallottinum.

Krzywda, Józef. 2014. „Teologicznoprawne motywy i racje współuczestnictwa wiernych świeckich w ewangelizacyjnej misji w Kościele i dla świata.” W Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, i Henryk Stawniak, 445-456. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krzywkowska, Justyna. 2012. „Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” W Podmiotowość w prawie, red. Bronisław Sitek, i Małgorzata Szwejkowska, 105-116. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Lempa, Florian. 2013. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele Katolickim. Białystok: Temida 2.

Majer, Piotr, red. 2011. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Necel, Wojciech. 2014. „Prawo wiernych do otrzymania od pasterzy pomocy duchowych – słowa Bożego i sakramentów (kan. 213 KPK).” W Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Bartłomiej Pieron, 77-89. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Rakoczy, Tomasz. 2011. Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Gniezno: Gaudentinum.

Różański, Mieczysław, i Ryszard Sztychmiler, red. 2015. Wychowanie religijne i moralne. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Sądel, Janusz. 2008. Kanoniczne powierzenie urzędu kościelnego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. (Studium historyczno-prawne). Rzeszów: Wydawnictwo Bonus Liber.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2014. „Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim.” W Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Bartłomiej Pieron, 91-109. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Słowikowska, Anna. 2014. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła Łacińskiego. Studium kanoniczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sztychmiler, Ryszard. 1999. Obowiązki małżeńskie. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Tokarczyk, Roman. 2000. Prawa narodzin, życia i śmierci. Kraków: Zakamycze.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa