Zwyczaj w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Magdalena Dziewicka

Abstrakt


W niniejszym artykule autor porusza problematykę zwyczajów w prawie kano­nicznym oraz prawie polskim. We wstępie przedstawiono ogólne cechy zwyczajów i ich znaczenie we współczesnych systemach prawnych. Kolejna część artykułu trak­tuje o zwyczajach prawnych występujących na gruncie prawa kanonicznego, a także dokonuje interpretacji kan. 23-28 Kodeksu Prawa Kanonicznego, klu­czowych do omówienia tej problematyki. W następnej kolejności autor charak­teryzuje zwy­czaje w systemie prawa polskiego oraz analizuje obowiązujące prze­pisy prawa cy­wilnego pod kątem prawa zwyczajowego.


Słowa kluczowe


zwyczaj; prawo zwyczajowe; prawo cywilne; prawo kanoniczne; wspólnota; prawodawca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak, Bogusław. 2012. Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Berć, Andrzej. 2012. Zarys prawa prywatnego: część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bieranowski, Adam. 2000. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 1999 r. III CKN 366/98.” Rejent 10:95-103.

Bierzanek, Remigiusz. 1991. Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bonnet, Piero Antonio. 2000. Annotazioni su la consuetudine canonica. Torino: Giappichelli.

Comotti, Giuseppe. 1993. La cosuetudine ner dritto canonico. Padova: CEDAM.

Działocha, Kazimierz. 1999. „Komentarz do art. 87 Konstytucji.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Działocha, Kazimierz. 2006. „Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” W Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. Marek Zubik, 303-332. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.

Dzierżon, Ginter. 2010. „Eklezjologiczne racje funkcjonowania zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym.” Prawo i Kościół 2:45-55.

Dzierżon, Ginter. 2011a. „Rola wspólnoty wiernych i prawodawcy w procesie tworzenia zwyczaju prawnego w systemie prawa kanonicznego.” Seminare 30:29-36.

Dzierżon, Ginter. 2011b. „Zgoda legalna jako forma aprobaty zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym.” Prawo i Kościół 3:165-175.

Dzierżon, Ginter. 2012. „Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK.” Prawo Kanoniczne 55, nr 2:3-10.

Huels, John M. 2002. “Commentary on the can. 23 CIC.” In New Commentary on the Code of Canon Law, ed. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 86-96. New Jersey: Paulist Press.

Krukowski, Józef, red. 2003. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Poznań: Pallottinum.

Lic, Jan. 2012. „Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego).” W Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. Teresa Mróz, i Mirosław Stec, 170-186. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Liżewski, Bartosz. 2003/2004. „Norma prawa międzynarodowego a norma prawa krajowego.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 50/51:127-136.

Lombardia, Pedro. 2011. „Zwyczaj.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Tłumaczenie Janusz Bodzon, red. Piotr Majer, 82. Kraków.

Łazowski, Adam, i Anna Zawidzka. 2008. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Majer, Piotr, red. 2011. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Tłumaczenie Janusz Bodzon. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Mauro, Tomasso. 1979. “Le fonti del diritto canonico.” W La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, 539-590. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.

Otaduy, Javier. 2002. „La comunidad como fuente de costumbre (presupuestos eclesiólogicos y sociales de la costumbre).” W Fuentes, interoetactión, personas, red. Javier Otaduy, 123-173. Pamplona: Navarra Gráfic.

Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pazdan, Maksymilian. 2012. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Preisner, Artur. 2007. „Zwyczaj i prawo zwyczajowe.” W Charakter i struktura norm konstytucji, red. Janusz Trzciński, 184-196. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Radwański, Zbigniew. 2007. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Safjan, Marek. 2005. „Refleksje o roli zwyczaju.” W Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. Aurelia Nowicka, 79-104. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Safjan, Marek. 2007. „Zwyczaj jako źródło prawa prywatnego.” W System prawa prywatnego. Prawo cywilne część ogólna, red. Marek Safjan, t. 1, 215-236. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Serwin, Bożena. 2012. „Zmiany w katalogu źródeł prawa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej.” Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 3:112-137.

Sobański, Remigiusz. 1979. Kościół – prawo – zbawienie. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Komentarz do kan. 25 KPK.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 82-83. Poznań: Pallottinum.

Stelmachowski, Andrzej. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Studnicki, Franciszek. 1949. Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umowy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Tenenbaum, Monika. 2008. Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zieleniewski, Jan. 1964. Ogólne „towarowe” zwyczaje w obrocie międzynarodowym. Warszawa: Polska Izba Handlu Zagranicznego.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa