Przestępstwo profanacji rzeczy świętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Edyta Nafalska

Abstrakt


Pojęcie rzeczy świętej nie jest opisane przez prawodawcę w KPK/83 w szczegółowy sposób. Prawodawca stanowi tylko, iż kompetentny organ poprzez akt poświęcenia lub błogosławieństwa nadaje rzeczy charakter sakralny. Skutkiem takiego aktu jest wyłą­czenie rzeczy z użytku publicznego i nadanie jej szczególnego charakteru, a także obję­cie jej ochroną.

Prawo Kościoła do karania tych wiernych, którzy dopuszczają się czynów przez nie­go zabronionych nadane jest mu przez jego założyciela i przynależy Kościołowi z uwagi na jego społeczny charakter. Kościół może wymierzać sankcje karne tylko swoim wier­nym. Człowiek staje się wiernym Kościoła i podmiotem jego praw i obowiązków w mo­mencie przyjęcia chrztu świętego lub w momencie formalnego do niego wstąpienia. Podmiotem przestępstwa profanacji, w rozumieniu prawa kanonicznego, jest tylko oso­ba fizyczna, która jest poczytalna, czyli świadoma swojego czynu w chwili jego do­ko­na­nia i działająca w sposób wolny. Profanacja zaś polega na użyciu rzeczy świętej do celu świeckiego lub niewłaściwego. Karą jaką prawodawca przewidział za profanację rzeczy ruchomej i nieruchomej jest kara sprawiedliwa, która ma być wymierzona przez sę­dziego lub przełożonego kościelnego zgodnie z zasadą proporcjonalności kary do prze­stępstwa. Ma ona uwzględniać również okoliczności czynu oraz indywidualne cechy sprawcy.


Słowa kluczowe


kara; profanacja; przestępstwo; rzecz święta; wina nieumyślna; wina umyślna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakalarz, Józef. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 3, Miejsca i czasy święte. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 3, wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Gajda, Piotr M. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Gniewek, Edward. 2014. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Ignatowicz, Jerzy, i Krzysztof Stefaniuk. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis Polska.

Jankowska, Hanna. 1998. Nowa Encyklopedia Powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lempa, Florian. 1987. „Sankcje w Kościele. Część szczegółowa.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 219-280. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kopaliński, Władysław. 2002. Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Krukowski, Józef. 1987. „Sankcje w Kościele. Część ogólna.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 119-218. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca i czasy święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część. I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 428-476. Poznań: Pallottinum.

Leszczyński, Grzegorz. 2004. „Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła.” Prawo Kanoniczne 47, nr 1-2:93-110.

Michiels, Gommar. 1934. De delictis et de poenis. Commentarius Libri V Codicis Iuris Canonici. Vol. 1, De delictis. Canones 2195-2213. Lublin–Brasschaat.

Miziński, Artur G. 2005. „Poczytalność subiektywnym elementem przestępstwa.” Roczniki Nauk Prawnych 15, nr 1:417-435.

Miziński, Artur G. 2009. „Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego.” W Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. Stanisław Janeczek, Wanda Bajor, i Michał Maciołek, 573-591. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Miziński, Artur G. 2014. „Zasada celowości w ustanawianiu kar w przepisach Kościoła łacińskiego.” W Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. Jan Walkusz, i Marzena Krupa, 371-380. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Myrcha, Marian. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 17, nr 3-4:141-205.

Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:43-80.

Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pietrzykowski, Krzysztof. 2008. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, i Zofia Łempicka, red. 1974. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Smoktunowicz, Eugeniusz, Cezary Kosikowski, Janusz Borkowski [i in.], red. 2000. Wielka Encyklopedia Prawa. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Sobol, Elżbieta, red. 1993. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Syryjczyk, Jerzy. 1985a. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96.

Syryjczyk, Jerzy. 1985b. „Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 28, nr 3-4:41-64.

Syryjczyk, Jerzy. 1991. „Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:147-164.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne, część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele, część ogólna, komentarz. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sztafrowski, Edward. 1970. Miejsca i czasy święte. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1986a. Podręcznik Prawa Kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sztafrowski, Edward. 1986b. Podręcznik Prawa Kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tymosz, Stanisław. 2004. „Ewolucja karania w Kościele katolickim.” Prawo – Administracja – Kościół 16-17, nr 1-2:131-147.

Witczak, Hanna, i Agnieszka Kawałko. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa