Kara wydalenia ze stanu duchownego

Michał Aniszewski

Abstrakt


W niniejszym tekście przedstawiona została problematyka z zakresu kanonicznego prawa karnego odnosząca się do kary wydalenia ze stanu duchownego. Wykorzystane zostały źródła prawa kanonicznego oraz literatura z zakresu kanonistyki. Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Pierwsza z nich ukazuje sposoby utraty stanu du­chownego zawarte w kan. 290 KPK/83, które zostały wymienione i krótko opisane. W tej części została również omówiona kara wydalenia ze stanu duchownego prze­wi­dziana w katalogu kar ekspiacyjnych, zawartym w kan. 1336. Następnie przedsta­wiono przestępstwa za­grożone karą wydalenia ze stanu duchownego, wprowadzając rozróżnienie na sprawy rozpatrywane przez ordynariusza miejsca oraz zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary. W kolejnej części wskazane i opisane zostały sposoby wy­mierzania omawianej kary. Ostatnia cześć przedstawia skutki wymierzenia kary wy­dalenia ze stanu du­chownego.


Słowa kluczowe


sankcja karna; kanoniczne prawo karne; kara wydalenia; utrata stanu duchownego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arias, Juan. 2011. „Sankcje w kościele.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 983-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Barszcz, Waldemar. 2011. „Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:53-76.

Borek, Dariusz. 2004. „Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary.” Prawo Kanoniczne 47, nr 3-4:97-146.

Borek, Dariusz. 2014. „Delicta graviora contra mores w Normach de delictis reservatis z 2010 roku.” Prawo Kanoniczne 57, nr 2:53-69.

Grochowina, Michał. 2013. „Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali.” Kościół i Prawo 2 (15), nr 2:77-99.

Krukowski, Józef. 2005. „Utrata przynależności do stanu duchownego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 114-117. Poznań: Pallottinum.

Nykiel, Krzysztof. 2011. „Przyczyny i procedura wydalenia duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:31-52.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Rakoczy, Tomasz. 2010. „Karne usunięcie ze stanu duchownego w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 i listu Kongregacji do spraw Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009.” Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 6, z. 1:37-58.

Rudzińska, Karolina. 2010. „Kara wydalenia ze stanu duchownego.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:203-231.

Stokłosa, Marek. 2011. „Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:43-76.

Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Suchecki, Zbigniew. 2011. „Wydalenie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:77-116.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w kościele. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wronowska, Marta. 2014. „Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego.” Studia Ełckie 16, nr 4:495-523.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa