Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Marta Olkowicz

Abstrakt


Kodeks Prawa Kanonicznego, jako posoborowy zbiór prawa, powinien zawierać zalecenia Soboru Watykańskiego II i przyjąć jego nauczanie. Jednym z aspektów, który miał się w nim znaleźć, był aspekt ekumeniczny, tj. ustanowienie takich przepisów, które będą miały na uwadze działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan.

Wśród dokumentów szczególnie zalecających ruch ekumeniczny wyróżnić należy dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, konstytucję dogmatyczną o Kościele Lu­men gentium, encyklikę Ut unum sint oraz dyrektorium ekumeniczne.

Wśród aspektów ekumenicznych należy wymienić takie jak: wspieranie jedności wszystkich chrześcijan, sakramenty – chrztu, Eucharystii, pokuty, namaszczenia cho­rych, małżeństwa oraz inne formy communicatio.

Analiza wymienionych zagadnień pozwoliła przybliżyć zawarte w Kodeksie aspekty – treść norm oraz wynikające z nich dyspozycje. Wnioski pozwolą okre­ślić, w jakim stopniu Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. posiada charakter ekume­niczny.

Słowa kluczowe


ekumenizm; jedność chrześcijan; sakramenty; prawo kanoniczne; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun, Jerzy. 1968. Ekumenizm w uchwałach soboru i w okresie posoborowym. Londyn: Odnowa.

Dyduch, Jan. 2005. „Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 42-54. Poznań: Pallottinum.

Dzierżon, Ginter. 2008. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Hanc, Wojciech. 2003. Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Krajczyński, Jan. 2002. Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Krukowski, Józef. 2005. „Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan”. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 22-42. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 428-463. Poznań: Pallottinum.

Krzywda, Józef. 2011. „Chrzest.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 15-66. Poznań: Pallottinum.

Laboa, Juan M. 2014. Historia chrześcijaństwa. Kielce: Jedność.

Majer, Piotr. 2011. „Pogrzeb kościelny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 386-403. Poznań: Pallottinum.

Nowicka, Urszula. 2010a. „Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.” W Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, i Helena Pietrzak, 369-388. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Nowicka, Urszula. 2010b. „Przynależność wiernych do Kościoła wg KKKW i KPK.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:284-285.

Pastuszko, Marian. 1983. Prawo o sakramentach świętych. T. 1, Normy ogólne i sakrament chrztu. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pastuszko, Marian. 2001. „Udzielanie sakramentów braciom oddzielonym.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34:194-215.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa