Konkordat między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką

Tomasz Poterała

Abstrakt


Wzajemne stosunki między Kościołem a państwem są na ogół bardziej precyzyjnie określone przez dwustronne umowy międzynarodowe, nazywane zazwyczaj „konkor­da­tem”. Są to akty normatywne, których celem jest ustabilizowanie relacji między Ko­ścio­łem a państwem. Niezależność i autonomia Kościoła i państwa, potwierdzone po­szczególnymi punktami konkordatu, są koniecznym warunkiem prawdziwego dobra człowieka, na które umowa taka jest ukierunkowana. Wyzwania, które stawiają przed nami dzisiejsze czasy, wymagają współpracy Kościoła i państwa, a konkordat właśnie ma jak najlepiej służyć i wspierać taką współpracę. W artykule zaprezentowany jest konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką, jego geneza i treść na tle innych konkordatów oraz umowy parcjalne zawarte przez Republikę Sło­wacką ze Stolicą Apostolską.


Słowa kluczowe


umowa międzynarodowa; umowa parcjalna; państwo; Kościół; prawo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dubisz, Stanisław, red. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duda, Ján. 1998. “Poznámky k cirkevnému právu v Slovenskej republike.” Revue pro církevní právo 11, 3:199-217.

Górowska, Beata. 2011. „Bilateralność konkordatu. Casus umowy polskiej z 1993 r.” W Bilateralizm w stosunkach państwowo – kościelnych, red. Marek Bielecki, 119-144. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Jougan, Alojzy. 2013. Słownik kościelny łacińsko-polski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Krukowski, Józef. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994). Warszawa: Wydawnictwo Civitas Christiana.

Krukowski, Józef. 2002. „Konkordat.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Antoni Bednarek, 640-642. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 2004. “Otázky príprav na uzavretie konkordátu.” In Ius et Iustitia. Acta VII. symposii iuris canonici anni 1997, 65-77. Spišská Kapitula–Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.

Krukowski, Józef. 2005. „Legaci Biskupa Rzymskiego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny, red. Józef Krukowski, 204-216. Poznań: Pallottinum.

Leikert, Jozef. 2008. “Schválenie návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s ratifikáciou Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a výmena ratifikačných listín.” In Slovensko a Svätá stolica, edited by Marta Dobrotková, and Mária Kohútková, 410-436. Trnava: Slovenský historický ústav v Ríme a Trnavská Univerzita v Trnave.

Marčin, Józef. 2014. „Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej.” Kościół i Prawo 3 (16), nr 1:153-166.

Mączyński, Andrzej. 1994. „Znaczenie Konkordatu dla polskiego systemu prawnego.” W Rola i znaczenie konkordatu 1993 r., red. Jan Dyduch, 69-95. Kraków: Wydawnictwo «Czuwajmy».

Nowacki, Henryk J. 2001. “Predslov.” In Marek Šmid, Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom, 5-6. Bratislava: LÚČ.

“Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania.” Accessed March 16, 2016. https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/54eb0cba-ec99-4549-8a33-5c86eead59c1/Tab_14_Obyvatelstvo_SR_podla_nabozenskeho_vyznania_scitanie_2011_2001_1991.pdf?MOD=AJPERES

Olekšák, Peter. 2005. Medzištátna zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou v ohlasoch masmédií. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Rzepa, Wojciech, i Elżbieta Wilemska. 2009. „Modus Vivendi.” W Encyklopedia Katolicka, t. 13, red. Edward Gigilewicz, 16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Šabo, Martin. 2009. “Osobitná zmluva medzi Apoštolskou stolicou a SR o finančnom zabezpečení katolíckej Cirkvi – náčrt problematiky.” Nové horizonty 3:137-141.

Šmid, Marek. 2000. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Koncepcia a komentár. [b.m.w.]: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej Republiky.

Šmid, Marek. 2001. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom. Bratislava: LÚČ.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Normy ogólne (Kanony wstępne).” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 45-54. Poznań: Pallottinum.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa