Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku

Agnieszka Romanko

Abstrakt


Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską został podpisany 28 lipca 1993 r., natomiast ratyfikowany 23 lutego 1998 r. Ta międzynarodowa umowa potwierdziła i uszczegółowiła zasady proklamowane na Soborze Watykańskim II: 1) za­sadę autonomii i niezależności Kościoła i państwa; 2) zasadę współdziałania Kościoła i państwa; 3) zasadę wolności religijnej. Konkordat reguluje m.in. następujące spra­wy: uznanie osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyj­nych; swobodę Kościoła w dokonywaniu zmian w strukturze terytorialnej Kościoła; ochronę małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza uznanie skutków cywilnych małżeństwa zawartego według formy kanonicznej i współdziałanie państwa i Kościoła na rzecz małżeństwa i rodziny.


Słowa kluczowe


Kościół; państwo; Stolica Apostolska; negocjacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Góralski, Wojciech. 1998. Konkordat polski 1993 od podpisania do ratyfikacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Góralski, Wojciech, i Witold Adamczewski. 1994. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne.

Kaleta, Paweł. 2017. Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krukowski, Józef. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994). Warszawa: Wydawnictwo Civitas Christiana.

Krukowski, Józef. 2002. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2013. „Prawo wyznaniowe w Polsce.” W Synteza prawa polskiego. Od 1989 roku, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, i Maria R. Pałubska, 831-59. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sitarz, Mirosław. 2010. „Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki.” W Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, i Maria R. Pałubska, 271-78. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sitarz, Mirosław. 2012. “L’atto amministrativo canonico e l’ordinamento giuridico statale.” In La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, red. Józef Wroceński, i Marek Stokłosa, 1051-64. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sitarz, Mirosław. 2013. „Rodzaje i kompetencje legatów papieskich.” W Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. Piotr Stanisz, Leszek Adamowicz, i Marta Greszata-Telusiewicz, 45-59. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”.

Włodarczyk, Tadeusz. 1986. Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa