Matrimonium per procura w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku – zarys prawnoporównawczy

Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz

Abstrakt


W Kościele katolickim zgoda małżeńska będąc aktem woli, przez który mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwadla swej ważności musi być wyrażona w formie kanonicznej i w sposób prawidłowy. Zgoda ta jest wyrażana przez nupturientów w tym samym cza­sie i miejscu i co do zasady wyrażana jest przez osoby zawierające związek małżeński osobi­ście. Jak pokazuje jednak historia, ceremonii zawierania małżeństwa nieomal „od zaw­sze” towarzyszy instytucja pełnomocnika. Zawieranie małżeństwa pomiędzy nie­obec­nymi (inter absentes), tj. pomiędzy nupturientami, którzy z jakichś względów nie mogli osobiście uczestniczyć w ceremonii zaślubin, ma wielowiekową tradycję, choć w róż­nych społeczeństwach i religiach formuła ta spotykała się z różnym przyjęciem i na przestrzeni dziejów podlegała rozmaitym modyfikacjom. W Kościele łacińskim ma­tri­monium per procura skodyfikowane zostało w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r., a następnie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.


Słowa kluczowe


Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku; Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku; prawo kościelne; zawarcie małżeństwa; pełnomocnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.

Biskupski, Stefan. 1956. Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Domański, Maciej. 2010. „Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.” Prawo w działaniu 7:137-94.

Gajda, Piotr. 2005. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Haak, Henryk. 1999. Zawarcie małżeństwa. Komentarz. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Viladrich, Pedro Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1105 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 831-32. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Majer, Piotr. 2004. „Małżeństwo jako przedmiot zainteresowania Kościoła i Państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne.” W Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. Artur Mezglewski, 255-86. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Padacz, Władysław. 1950. Zawarcie małżeństwa między nieobecnymi w rozwoju prawno-historycznym. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Benedyktynek.

Pietrzykowski, Krzysztof. 2012. „Komentarz do art. 6 k.r.o.” W Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski, 135-41. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Świto, Lucjan. 2018. “Enterining into Marriage by Proxy in the Roman Catholic Church.” In Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations, ed. Lucjan Świto, and Małgorzata Tomkiewicz, 133-48. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Świto, Lucjan, i Małgorzata Tomkiewicz. 2018. “Editiorial.” In Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations, ed. Lucjan Świto, and Małgorzata Tomkiewicz, 7-14. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Tomkiewicz, Małgorzata. 2012. „Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed duchownym Kościoła rzymskokatolickiego za granicą.” Prawo Kanoniczne nr 4:87-110.

Vermeersch, Arthur, i Joseph Creusen. 1921-1923. Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et usum privatum. Romae: Mechliniae.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa