Wpływ schizofrenii na zdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa

Kamil Rutecki

Abstrakt


Jedną z najważniejszych przyczyn stwierdzenia nieważności małżeństwa jest nie­zdolność konsensualna, tj. niezdolność nupturienta do ważnego wyrażenia zgody mał­żeńskiej w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie kanonicznym. W rozu­mieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., źródła niezdolności konsensualnej mo­gą przybierać wiele różnorodnych form, przy czym wszystkie one odnoszą się do sfery rozumowej, tj. do zdolności umysłowych związanych z pojmowaniem istoty sa­kramentu małżeńskiego, do sfery wolitywnej oraz obowiązków z małżeństwa wynikają­cych, jak również faktycznej możliwości ich realizacji. Zatem, za jeden z najistotniej­szych po­wo­dów niezdolności konsensualnej należy uznać szeroko pojęte choroby umy­słowe i zabu­rzenia psychiczne.


Słowa kluczowe


małżeństwo; schizofrenia; choroby psychiczne; prawo małżeńskie; nieważność małżeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniszewski, Michał. 2015. „Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kanonicznego.” Kościół i Prawo 4 (17), nr 2:87-99. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-7

Bilikiewicz, Adam. 2006. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL.

Cameron, Alasdair. 2005. Psychiatria. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Cierpiałkowska, Lidia. 2017. Psychopatologia. Wyd. 3. Warszawa: Scholar.

Drabik, Lidia, red. 2015. Słownik języka polskiego PWN. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Franceschi, Héctor. 2004. Riconoscimento e tutela dello “ius connubii” nel sistema matrimoniale canonico. Milano: Giuffrè.

Gajda, Piotr Mieczysław. 2013. Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Academica.

Garascia, Anthony. 2008. Zanim powiesz TAK. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha.

Graczyk, Krzysztof. 2002. Schorzenie sclerosic multiplex a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa Kościoła katolickiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gręźlikowski, Janusz. 2004. Czy w Kościele są rozwody?. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Diecezjalne.

Gręźlikowski, Janusz. 2005. Co po rozwodzie?. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Góralski, Wojciech. 2000. Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIUS.

Góralski, Wojciech. 2001. „Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK).” W Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, red. Wojciech Góralski, i Ginter Dzierżon, 147-90. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2002. „Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim.” Studia Płockie, nr 30:203-206.

Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Góralski, Wojciech. 2010. „Zgoda małżeńska.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 294-309. Poznań: Pallottinum.

Góralski, Wojciech. 2012. „Kanoniczne przeszkody małżeńskie in generale.” Prawo Kanoniczne 55, nr 3:3-16.

Góralski, Wojciech. 2015. „Prawo do zawarcia małżeństwa. Perspektywa kanonisty.” Zeszyty Naukowe KUL 59, nr 4 (232): 23-38.

Hervada, Javier. 2011. „Komentarz do kan. 1057 § 1 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 780-85. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Mezglewski, Artur, Piotr Stanisz, i Marta Ordon. 2011. Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pazdan, Maksymilian. 2016. Prawo prywatne międzynarodowe. Wyd. 16. Warszawa: Wolter Kluwer Polska.

Paździor, Stanisław. 2009. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Viladrich, Pedro Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1095 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 813-32. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Witkowski, Wojciech. 2014. „Kryteria oceny dowodów w procesach nieważności małżeństwa.” Kościół i Prawo 3 (16), nr 1:87-107.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa