Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Angelo Dąbrowski

Abstrakt


W zaprezentowanym artykule ukazano, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r., możliwość zawarcia małżeństwa mieszanego w jednej konfiguracji, jakim jest związek katolika obrządku łacińskiego z wiernym Kościoła polskokatolickiego. Tema­ty­ka tego artykułu została zaprezentowana w dwóch aspektach, jakimi są: hipoteza zwią­zana z zawieraniem związku w Kościele rzymskokatolickim po spełnieniu określo­nych warunków oraz hipoteza związana z zawieraniem związku w Kościele polskokato­lickim po wypełnieniu odpowiednich wymogów. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż chrzest udzielany w Kościele polskokatolickim jest ważny. Dlatego też małżeństwo zawarte przez katolika z wiernym Kościoła polskokatolickiego podpada pod kanoniczną kon­fi­gurację związku zawieranego przez katolika z akatolikiem ochrzczonym. Stąd też w tym przypadku znajdują aplikację kan. 1124-1129 Kodeksu.


Słowa kluczowe


małżeństwo mieszane; katolik; polskokatolik; wierny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althaus, Rüdiger, Joseph Prader, i Heinrich J.F. Reinhard. 2013. Die kirchliche Eherecht. Essen: Ludgerus Verlag.

Bosh, Jordi. 2011. „Małżeństwo.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 847-53. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Bucciero, Mauro. 1997. I matrimoni misti. Romae: Lateran University Press.

Dzierżon, Ginter. 2008. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody „różności religii” w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Dzierżon, Ginter. 2014a. „Problem konieczności wypełnienia warunków dotyczących stron umowy małżeńskiej określonych przez ustawodawstwo Kościoła Polskokatolickiego w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego przez katolika w Kościele Polskokatolickim.” Ius Matrimoniale 25, nr 4:45-56.

Dzierżon, Ginter. 2014b. „Zawieranie małżeństw mieszanych w Kościele Rzymskokatolickim oraz Kościele Polskokatolickim. Próba rozwiązania kolizyjności norm.” Studia Oecumenica 14:227-35.

Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.

Krukowski, Józef. 2003. „Konkretne akty administracyjne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 94-160. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011. „Małżeństwa mieszane.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 331-34. Poznań: Pallottinum.

Prader, Joseph. 2003. Il matrimonio in Oriente e in Occidente. Romae: Edizioni Orientalia Christiana.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Ustawy kościelne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 59-60. Poznań: Pallottinum.

Urban, Tadeusz. 2016. „Prawo małżeńskie Kościoła Polskokatolickiego.” W Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego, red. Tadeusz J. Zieliński, i Michał Hucał, 179-96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa