Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Joanna Przybysławska

Abstrakt


Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. reguluje pojęcie prowincji kościelnej, która jest zespołem sąsiednich Kościołów partykularnych. Celem utworzenia prowincji ko­ścielnej jest wspólne działanie pasterskie oraz ożywianie kontaktów między biskupami diecezjalnymi. Organami władzy w prowincji kościelnej są: metropolita oraz synod pro­wincjalny, będący zgromadzeniem biskupów i innych przedstawicieli poszczegól­nych Kościołów partykularnych, wchodzących w skład tej samej prowincji kościelnej.


Słowa kluczowe


metropolita; prowincja kościelna; synod prowincjalny; Kościół partykularny; biskup diecezjalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak, Marian. 1987. Historia Kościoła Katolickiego. Średniowiecze. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Banaszak, Marian. 1989. Historia Kościoła Katolickiego. Czasy nowożytne 1517-1758. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Bécheau, François. 1998. Historia soborów. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Dullak, Krzysztof. 2007. Ecclesia Semper Reformada. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Góralski, Wojciech. 1987. „Synod prowincjonalny w dyskusji na Soborze Trydenckim.” Prawo Kanoniczne 30, nr 1-2:113-20.

Góralski, Wojciech. 1988. „Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanoniczego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 31, nr 3-4:35-44.

Góralski, Wojciech. 2005. „Synody partykularne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 305-14. Poznań: Pallottinum.

Góralski, Wojciech. 2012a. „Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej).” Rocznik Teologii Katolickiej 11:121-40.

Góralski, Wojciech. 2012b. „Synod prowincjonalny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 545-47. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Gręźlikowski, Janusz. 2000. Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Hemperek, Piotr. 1985. „Biskup sufragan.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Mieczysław Krąpiec, 614. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 2005a. „Metropolici.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 299-304. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2005b. „Zespoły Kościołów partykularnych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 294-299. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Nitecki, Piotr. 2000. Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Pietras, Henryk. 2013. Sobór nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny. Dokumenty. Komentarze. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.

Sawa, Robert. 2012. „Prowincja.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 543-44. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Schatz, Klaus. 2001. Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.

Silnicki, Tadeusz. 1962. Sobory powszechne a Polska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Sitarz, Mirosław. 2008a. „Metropolia.” W Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. Eugeniusz Ziemann, 658-59. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2008b. „Metropolita.” W Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. Eugeniusz Ziemann, 660-61. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2013. „Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 23, nr 26:85-93.

Tokarski, Jan. 1980. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

Tracz, Zbigniew. 2008. „Prowincja kościelna i podmioty jej działalności.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 18, nr 21:93-113.

Wiencek, Andrzej. 2008. Dzieje Kościoła w Polsce. Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.

Wójcik, Walenty. 1985. „Autonomia Kościoła w państwie. Sobory oraz synody plenarne i prowincjalne.” Kościół i Prawo 4:101-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa