On the Philosophical-Logical Views of Ludwik Borkowski

Bożena Czarnecka-Rej

Abstrakt


O filozoficzno-logicznych poglądach Ludwika Borkowskiego

Dzięki zdobytej wiedzy filozoficznej Ludwik Borkowski widział problemy formalne w szerszym kontekście. Był w uprawianiu logiki kontynuatorem tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej. Podejmował problemy podstawowe dla szeroko pojętej logiki oraz mające doniosłe konsekwencje filozoficzne, np. logiki nieklasyczne, teoria prawdy, metoda założeniowa, teoria konsekwencji, teoria definicji. Dbał o intuicyjną interpretację swych wyników logicznych, a samą logikę traktował jako naukę autonomiczną, która ma pełnić funkcję służebną wobec innych nauk. Choć nie pisał typowych dzieł filozoficzno-logicznych, dociekanie filozoficznych źródeł, inspiracji i konsekwencji wyników logiki towarzyszyło mu przez cały czas twórczej aktywności.


Słowa kluczowe


Ludwik Borkowski; systemy założeniowe; zasada dwuwartościowości; modalności; definicja prawdy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ajdukiewicz, Kazimierz. 1958. “Le problème du fondement des propositions analytiques.” Studia Logica 8: 259–272 (Polish translation: “Problem uzasadniania zdań analitycznych.” In Kazimierz Ajdukiewicz. Język i poznanie. Vol. 2. Warszawa: PWN, 308–321).

Biłat, Andrzej, and Urszula Żegleń. 1994. “Ludwik Stefan Borkowski: w poszukiwaniu prawdy w logice.” Ruch Filozoficzny 51: 111–124.

Borkowski, Ludwik, and Jerzy Słupecki. 1963. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN.

Borkowski, Ludwik. 1964. “Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej.” In Tadeusz Kotarbiński, ed. Rozprawy logiczne, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza, 11–12. Warszawa: PWN.

Borkowski, Ludwik. 1966. “Deductive Foundation and Analytic Propositions.” Studia Logica 19: 59-74 (Polish translation — see Borkowski 1990e).

Borkowski, Ludwik. 1968. ”Kilka uwag o pojęciu definicji.” Studia Logica 23 (1968): 59–70.

Borkowski, Ludwik. 1970. Logika formalna. Warszawa: PWN.

Borkowski, Ludwik. 1972. Elementy logiki formalnej. Warszawa: PWN.

Borkowski, Ludwik. 1980. “Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy.” Roczniki Filozoficzne 28 (1980), No. 1: 119–131.

Borkowski, Ludwik. 1981. “O twierdzeniu Gödla.” Filozofia [a journal of the Circle of Philosophy Students at the Catholic University of Lublin] 7: 5–10.

Borkowski, Ludwik. 1984. “Autobiogram: Ludwik Stefan Borkowski.” Ruch Filozoficzny 41: 78–82.

Borkowski, Ludwik. 1987. “Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji prawdy.” Roczniki Filozoficzne, 35, fasc. 1: 87–99.

Borkowski, Ludwik. 1990a. “Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 469–475. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1990b. “O matrycowych regułach rachunku zdań.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 303–312. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1990c. “O pewnym systemie logicznym opartym na regułach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matematycznej.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 174–183. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1990d. “O terminach modalnych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 138–173. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1990e. “Uzasadnianie dedukcyjne a zdania analityczne.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 346–362. TN KUL, Lublin 1990.

Borkowski, Ludwik. 1990f. “W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 426–433. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1991. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: TN KUL.

Borkowski, Ludwik. 1993. “O definicji prawdy za pomocą pojęcia stanu rzeczy opisywanego przez zdanie.” Roczniki Filozoficzne 41, fasc. 1: 23–25.

Borkowski, Ludwik. 1995. Pisma o prawdzie i stanach rzeczy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Buczek, Anna, i Stanisław Kiczuk. 1984. “Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego 1951-1985.” Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 19–29.

Janeczek, Stanisław. 2008. “Wydział Filozofii.” In Grzegorz Kramarek and Eugeniusz Ziemann. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, 89–106. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jaśkowski, Stanisław. 1965. Rev.: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości by J. Słupecki, L. Borkowski. Studia Logica 16: 117–118.

Kamiński, Stanisław. 1984. “Ludwik Borkowski jako kontynuator logiczno-metodologicznych prac szkoły lwowsko-warszawskiej.” Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 7–17.

Kiczuk, Stanisław. 1996. “Spór o stosowalność logiki formalnej do filozofii w szkole lubelskiej.” Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 5–18.

Krąpiec, Mieczysław Albert. 1962 [19943]. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN KUL [RW KUL].

Lechniak, Marek. 1996. “O próbach intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej J. Łukasiewicza.” Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 161–176.

Lechniak, Marek. 1999. Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Mostowski, Andrzej. 1969. “Ocena całokształtu dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

Nieznański, Edward. 1972. (Review:) Logika formalna by Ludwik Borkowski. Warszawa 1970. Studia Philosophiae Christianae 8, No. 1: 246–253.

Pasenkiewicz, Kazimierz. 1969. “Ocena dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

Pogorzelski, Witold. 1979. “Ocena dorobku naukowego prof. dr hab. Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

Słupecki, Jerzy, and Ludwik Borkowski. 1984. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN.

Słupecki, Jerzy, Grzegorz Bryll, and Tadeusz Prucnal. 1967. “Some Remarks on Three-valued Logic.” Studia Logica 21: 45–66.

Słupecki, Jerzy. 1964. “Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza.” In Tadeusz Kotarbiński, ed. Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza, 185–191. Warszawa: PWN.

Świętorzecka, Kordula. 1994. “Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993).” Studia Philosophiae Christianae 30, No. 1: 183–191.

Tkaczyk, Marcin. 2007. “Założeniowe systemy normalnych logik modalnych.” Roczniki Filozoficzne 55, No. 1: 219–228.

Woleński, Jan. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.

Woleński, Jan. 2007. Epistemologia. Warszawa: PWN.

Wolniewicz, Bogusław. 2016. “Mój obraz szkoły lwowsko-warszawskiej.” In Anna Brożek i Anna Chybińska, eds. Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej, 13–19. Lublin: Wydawnictwo Academicon.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)