Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego — próba rekonstrukcji historyczno-filozoficznej

Kamil Trombik

Abstrakt


W artykule podjęto próbę analizy sposobu uprawiania filozofii przyrody przez Tadeusza Stanisława Wojciechowskiego (1917–2000), profesora filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Artykuł składa się ze wstępu, części biograficznej, rozdziału poświęconego analizie sposobu uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego, a także próby podsumowania i oceny stanowiska krakowskiego uczonego.

Wstępne analizy wskazują, że sposób uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego był oryginalny, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę kontekst historyczny. Koncepcja krakowskiego filozofa sytuuje się między tradycyjnymi rozwiązaniami neoscholastycznymi a próbą wyjścia poza klasyczne rozwiązania w kwestiach metodologicznych na gruncie filozofii przyrody.


Słowa kluczowe


Tadeusz Wojciechowski; filozofia przyrody; historia filozofii przyrody; metoda filozofii przyrody; neoscholastyczna filozofia przyrody; krakowska filozofia przyrody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Heller, Michał. „Jak możliwa jest ‘filozofia w nauce’?”. Studia Philosophiae Christianae 22 (1986), nr 1: 7–19.

Heller, Michał, i Janusz Mączka. „Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie”. Roczniki Filozoficzne 54 (2006), nr 2: 49–62.

Kubiś, Adam. „Ksiądz Profesor Tadeusz Stanisław Wojciechowski”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 11–17. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.

Makselon, Józef. „Tadeusz Wojciechowski”. W: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Red. Stanisław Piech, 570–574. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2000.

„‘Opowiadam się za teistyczną formą ewolucjonizmu’. Z ks. prof. Tadeuszem Wojciechowskim rozmawia ks. Kazimierz Wolsza”. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 53–62. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.

Polak, Paweł. „Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody?”. W: Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie. Red. Stanisław Wszołek i Robert Janusz, 439-449. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Polak, Paweł. „U źródeł krakowskiej filozofii przyrody”. Studia z Filozofii Polskiej 6 (2011): 135–153.

Wais, Kazimierz. Kosmologia czyli filozofia przyrody. Część 1: Kosmologia ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1907.

Wojciechowski, Tadeusz. „Mono- czy poligeniczny początek życia”. Studia Philosophiae Christianae 30 (1994), nr 2: 273–285.

Wojciechowski, Tadeusz. „Powstanie, rozwój i zadania ewolucyjnej teorii poznania”. Analecta Cracoviensia 17 (1985): 125–142.

Wojciechowski, Tadeusz. [Rec.:] S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań/Warszawa/Lublin 1972, ss. 414. Studia Philosophiae Christianae 12 (1976), nr 1: 224-227.

Wojciechowski, Tadeusz. „Teilhardowska koncepcja transcendencji duszy i jej wpływ na chrześcijańską antropologię filozoficzną”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7 (1974): 215–264.

Wojciechowski, Tadeusz. Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967.

Wojciechowski, Tadeusz. „Teorie czasu scholastyczne a einsteinowska”. Collectanea Theologica 26 (1955), fasc. 4: 663–776.

Wojciechowski, Tadeusz. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.

Wojciechowski, Tadeusz. Zarys filozofii przyrody ożywionej. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.

Wojciechowski, Tadeusz. „Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary”. Studia Philosophiae Christianae 23 (1987), nr 1: 169–198.

Wojciechowski, Tadeusz. „Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem”. Roczniki Filozoficzne 31 (1987), z. 3: 21–44.

Wolsza, Kazimierz. „Człowiek wobec czasu i wieczności. Koncepcja Tadeusza S. Wojciechowskiego”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33 (2013): 7–21.

Wolsza, Kazimierz. „Filozofia chrześcijańska w perspektywie ewolucyjnej. Koncepcja ks. Tadeusza S. Wojciechowskiego (1917-2000)”. Studia z Filozofii Polskiej 3 (2008): 123–149.

Wolsza, Kazimierz. „Główne nurty twórczości filozoficznej ks. prof. Tadeusza St. Wojciechowskiego. W: Czas – ewolucja – duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Kazimierz Wolsza, 25–51. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.

Wolsza, Kazimierz. Przedmowa. W: T. Wojciechowski, Zarys filozofii przyrody ożywionej, 5–6. Opole: Wydział Teologiczny UO, 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)