Logika a językoznawstwo. Uwagi na marginesie dyskusji logików z językoznawcami

Marek Lechniak

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienie relacji między językoznawstwem a logiką. Punktem wyjścia są dyskusje między logikami a językoznawcami, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach. W artykule poddano analizie wzmiankowane dyskusje i wskazano, że faktycznie wkradają się w nie nieporozumienia; spróbowano również dokładniej określić domenę logiki i ukazać, że różni się ona zasadniczo od domeny językoznawstwa.


Słowa kluczowe


językoznawstwo; logika; paralokucja; znaczenie wyrażenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz, Kazimierz. „Okres warunkowy a implikacja materialna”, w: tenże, Język i poznanie, t. 2, 248–266. Warszawa: PWN, 1985.

Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 57–60.

Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia”. Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique LXI (2005): 189–196.

Bogusławski, Andrzej. Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny. Wrocław: Ossolineum, 1988.

Bogusławski, Andrzej, i Magdalena Danielewiczowa. Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III. Warszawa: Elma Books, 2005.

Czernecka-Rej, Bożena. Pluralizm w logice. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Danielewiczowa, Magdalena. Wiedza i niewiedza, Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, 2002.

Dywan, Zbigniew. „Denotacja u Arystotelesa i Fregego”. W: Mieczysław Omyła (red.). Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, 11–28. Warszawa: Znak, Język, Rzeczywistość, 1991.

Garbacz, Paweł, i Robert Trypuz, Ontologie poza ontologią, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Grodziński, Eugeniusz. „Uwagi na marginesie książki Barbary Stanosz ‘10 wykładów z filozofii języka’”, Studia Semiotyczne 19 (1994): 51–55.

Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 47–55.

Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. W: Jerzy Pelc (red.). Język współczesnej humanistyki. Biblioteka Myśli Semiotycznej 46, 89–95. Warszawa: „Znak – Język – Rzeczywistość”, 2000.

Grzegorczykowa, Renata. „Opis lingwistyczny a opis logiczny języka (Refleksje w związku z książką Barbary Stanosz 10 wykładów z filozofii języka, Warszawa 1991)”. Studia Semiotyczne 19 (1994): 43–47.

Hanna, Robert. Rationality and Logic. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

Lechniak, Marek. Ajdukiewicz on justifying the laws of logic”. Studies in East European Thought 68 (2016), 1: 39–49. DOI: 10.1007/s11212-016-9246-9.

Lechniak, Marek. „O twórczości w logice, czyli jak rozwijają się intuicje logiczne”. Filo-Sofija Nr 27 (2014/4/I): 115–127.

Ossowska, Maria. „Stosunek logiki i gramatyki”. Kwartalnik Filozoficzny 8 (1929), 3: 231–264.

Stanosz, Barbara. 10 wykładów z filozofii języka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991.

Stanosz, Barbara. „Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej ‘Opis lingwistyczny a opis logiczny języka’”. Studia Semiotyczne 19 (1994): 49–50.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)