O spostrzeżeniach zmysłowych i ideach nabytych w filozofii Kartezjusza

Krzysztof Wawrzonkowski

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrzeżeniami zmysłowymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacjiopracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia z najważniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego naturalistycznego stanowiska do immanentyzmu. A jednocześnie umożliwia zasygnalizowanie istnienia nieusuwalnego na gruncie jego filozofii rozdarcia między opisywanym przezeń rozciągłym fizykalnym światem a treścią umysłu.

 


Słowa kluczowe


R. Descartes; dusza; ciało; spostrzeżenia; obrazy; idee; zmysły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alquié Ferdinand: Kartezjusz, tłum. E. Wende, Warszawa: PAX 1989.

Descartes René: Człowiek, tłum. A. Bednarczyk, Warszawa: PWN 1989.

Descartes René: Medytacja o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa: PWN 1958.

Descartes René: Namiętności duszy, tłum. L. Chmaj, Warszawa: PWN 1986.

Descartes René: Opis ciała ludzkiego, tłum. A. Bednarczyk, Warszawa: PWN 1989.

Descartes René: Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa: PWN 1958.

Descartes René: Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa: PWN 1981.

Descartes René: Świat albo Traktat o świetle, tłum. T. Śliwiński, Kraków: Aureus 2005.

Descartes René: Uwagi o pewnym pisemku, tłum. J. Kopania, Warszawa: PWN 1996.

Descartes R.: Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Kęty: Antyk 2001.

Kopania Jerzy: Funkcje poznawcze Descartesa teorii idei, Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białystoku 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)