Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla

Jarosław Merecki

Abstrakt


Kilka uwag na temat filozofii miłości w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły

Tematem artykułu jest filozofia miłości rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę. Obydwaj korzystali w swoich badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykułu jest pokazanie, że w obydwu wypadkach metoda ta prowadziła do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, pokazuje, że miłość pojętą w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieją jako odpowiedź na wartość osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada miłości została wyrażona w formule: persona est affirmanda propter seipsam, a treścią afirmacji, która jest należna osobie, jest miłość. W kategoriach von Hildebranda zasada ta wyrażona jest w sposób następujący: dobro osoby afirmowane jest poprzez obiektywne dobra dla osoby, które stanowią właściwą treść miłości. Po drugie, obydwaj autorzy wiele uwagi poświęcają tej specyficznej formie miłości, jaką jest miłość małżeńska. Podczas gdy miłość w sensie ogólnym stanowi odpowiedź na wyjątkową wartość osoby w stosunku do świata pozaosobowego, to miłość małżeńska jest odpowiedzią na wyjątkową wartość jednej osoby pośród wszystkich innych osób doświadczaną przez osobę płci przeciwnej. W tym sensie miłość małżeńska jest również specyficzną odpowiedzią na wartość. Po trzecie, doświadczenie miłości małżeńskiej pokazuje, że nie istnieje sprzeczność między wolnością a wzajemną przynależnością, co von Hildebrand wyraził w pojęciu intentio unionis.


Słowa kluczowe


miłość; miłość małżeńska; osoba; godność osoby; fenomenologia; dobro osoby; obiektywne dobra dla osoby

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Duns Scotus, Ordinatio III, suppl. dist. 26; [in:] Duns Scotus on the Will and Morality, A.B. Wolter OFM (ed.), Washington 1986, p. 178.

Husserl, E.: Philosophie als Strenge Wissenschaft, Klostermann, Frankfurt a.M. 1965.

Melina, L.: « Bene della persona » e « beni per la persona », „Lateranum” LXXVII, 1 (2011), pp. 89-113.

Styczeń, T.: Comprendere l’uomo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2005.

Von Hildebrand, D.: Essenza dell’amore, Bompiani 2003.

Wojtyla, K.: Amore e responsibilità, [in:] id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)